Gale International

建筑

说明:所有列出的处于方案阶段或施工阶段的建筑的数据均基于目前可获得的最可靠的资料信息。故在建筑竣工时数据可能会发生变化,所有数据将经过CTBUH的确认和批准。

  已建成   建筑封顶   结构封顶   正在施工中   暂停施工   未完成   方案阶段   远景阶段   拆除
ID #   Status 建筑名称 城市 高度(米) 高度(英尺) 层数 建成 建筑材料 建筑功能
475 1   COM 东北亚贸易大厦 仁川 (韩国) 305 1,001 68 2011 复合材料 住宅 / 酒店 / 办公
1048 2   COM The First World Tower 1 仁川 (韩国) 236.6 776 67 2009 混凝土 住宅
1049 2   COM The First World Tower 2 仁川 (韩国) 236.6 776 67 2009 混凝土 住宅
1050 2   COM The First World Tower 3 仁川 (韩国) 236.6 776 67 2009 混凝土 住宅
1051 2   COM The First World Tower 4 仁川 (韩国) 236.6 776 67 2009 混凝土 住宅
35729 6   COM The # Central Park III Tower 101 仁川 (韩国) 175 574 46 2015 混凝土 住宅
35730 6   COM The # Central Park III Tower 102 仁川 (韩国) 175 574 46 2015 混凝土 住宅
35731 6   COM The # Central Park III Tower 103 仁川 (韩国) 175 574 46 2015 混凝土 住宅
9289 9   COM The # Central Park II 203 仁川 (韩国) 174.6 573 52 2011 混凝土 住宅
8877 10   NC The # Central Park III Tower 1 仁川 (韩国) 170 558 46 - 混凝土 住宅
16297 10   NC The # Central Park III Tower 2 仁川 (韩国) 170 558 46 - 混凝土 住宅
8873 12   COM The # Central Park I 101 仁川 (韩国) 163 535 50 2010 混凝土 住宅
8872 12   COM The # Central Park I 102 仁川 (韩国) 163 535 50 2010 混凝土 住宅
8874 12   COM The # Central Park I 103 仁川 (韩国) 163 535 50 2010 混凝土 住宅
8876 15   COM The # Central Park II 201 仁川 (韩国) 152.7 501 45 2011 混凝土 住宅
9288 15   COM The # Central Park II 202 仁川 (韩国) 152.7 501 45 2011 混凝土 住宅
3937 17   VIS One Franklin 波士顿 (美国) 150.9 495 38 - 住宅 / 酒店 / 办公
12422 18   COM Sheraton Incheon Hotel 仁川 (韩国) 101.6 333 24 2010 混凝土 酒店