Dong Yang Structural Engineers

访问Dong Yang Structural Engineers会员页面浏览综合信息

Dong Yang Structural Engineers为CTBUHContributor级别。

访问CTBUH会员页面了解支持学会的更多途径以及所能享受到的权利。

建筑

说明:所有列出的处于方案阶段或施工阶段的建筑的数据均基于目前可获得的最可靠的资料信息。故在建筑竣工时数据可能会发生变化,所有数据将经过CTBUH的确认和批准。

  已建成   建筑封顶   结构封顶   正在施工中   暂停施工   未完成   方案阶段   远景阶段   拆除
ID #   Status 建筑名称 城市 高度(米) 高度(英尺) 层数 建成 建筑材料 建筑功能
108 1   COM LCT 地标大厦 釜山 (韩国) 411.6 1,350 101 2019 混凝土 酒店 / 住宅
235 2   COM LCT住宅大厦A座 釜山 (韩国) 339.1 1,113 85 2019 混凝土 住宅
366 3   COM Parc1 Tower A 首尔 (韩国) 338 1,109 68 2020 复合材料 办公
12160 4   COM LCT住宅大厦B座 釜山 (韩国) 333.1 1,093 85 2019 混凝土 住宅
364 5   COM 京南河内地标大厦 河内 (越南) 328.6 1,078 72 2012 混凝土 酒店 / 住宅 / 办公
475 6   COM 东北亚贸易大厦 仁川 (韩国) 305 1,001 68 2011 复合材料 住宅 / 酒店 / 办公
8754 7   COM Haeundae I Park Marina Tower 2 釜山 (韩国) 292.1 958 72 2011 复合材料 住宅
8755 8   COM Haeundae I Park Marina Tower 1 釜山 (韩国) 272.9 895 66 2011 复合材料 住宅
8752 9   COM 河内乐天中心 河内 (越南) 272 892 65 2014 复合材料 住宅 / 办公 / 酒店
672 10   COM Parc1 Tower B 首尔 (韩国) 260.6 855 52 2020 复合材料 办公
805 11   COM Mokdong Hyperion Tower A 首尔 (韩国) 256 840 69 2003 混凝土 住宅
8829 12   COM FKI Tower 首尔 (韩国) 245.5 805 50 2013 复合材料 办公
1008 13   COM Mokdong Hyperion Tower B 首尔 (韩国) 239.3 785 63 2003 混凝土 住宅
12165 14   COM Tanhyun Doosan We've the Zenith 105 高阳 (韩国) 230 755 59 2013 混凝土 住宅
12164 15   COM Tanhyun Doosan We've the Zenith 104 高阳 (韩国) 224 735 57 2013 混凝土 住宅
8809 16   VIS Jeju Dream Residential Tower 济州 (韩国) 218.7 718 62 - 混凝土 住宅
12162 17   COM Tanhyun Doosan We've the Zenith 102 高阳 (韩国) 215 705 54 2013 混凝土 住宅
12163 17   COM Tanhyun Doosan We've the Zenith 103 高阳 (韩国) 215 705 54 2013 混凝土 住宅
12166 17   COM Tanhyun Doosan We've the Zenith 106 高阳 (韩国) 215 705 54 2013 混凝土 住宅
8808 20   VIS Jeju Dream Hotel Tower 济州 (韩国) 212.5 697 62 - 混凝土 酒店
1433 21   COM Centum Star B 釜山 (韩国) 212 696 60 2008 混凝土 住宅
12161 22   COM Tanhyun Doosan We've the Zenith 101 高阳 (韩国) 212 696 53 2013 混凝土 住宅
12167 22   COM Tanhyun Doosan We've the Zenith 107 高阳 (韩国) 212 696 53 2013 混凝土 住宅
12168 24   COM Tanhyun Doosan We've the Zenith 108 高阳 (韩国) 206 676 51 2013 混凝土 住宅
8756 25   COM Haeundae I Park Marina Tower 3 釜山 (韩国) 205.5 674 46 2011 复合材料 住宅
1633 26   COM Mokdong Hyperion Tower C 首尔 (韩国) 201.2 660 54 2003 混凝土 住宅
8833 27   COM Centum Star C 釜山 (韩国) 189 620 52 2008 混凝土 住宅
2204 28   COM Mokdong Trapalace Tower A 首尔 (韩国) 185.7 609 49 2009 混凝土 住宅
19632 29   COM Parnas Tower 首尔 (韩国) 185 607 39 2016 混凝土 酒店 / 办公
12405 30   COM Sangbong Premier's AMCO Tower 1 首尔 (韩国) 184.7 606 47 2014 混凝土 住宅
8832 31   COM Centum Star A 釜山 (韩国) 184 604 51 2008 混凝土 住宅
2206 32   COM Mokdong Trapalace Tower C 首尔 (韩国) 182.5 599 48 2009 混凝土 住宅
8877 33   NC The # Central Park III Tower 1 仁川 (韩国) 170 558 46 - 混凝土 住宅
16297 33   NC The # Central Park III Tower 2 仁川 (韩国) 170 558 46 - 混凝土 住宅
2205 35   COM Mokdong Trapalace Tower B 首尔 (韩国) 162.8 534 42 2009 混凝土 住宅
8856 36   COM Raemian Yongsan Tower 1 首尔 (韩国) 160.2 526 40 2017 复合材料 住宅 / SOHO
8857 36   COM Raemian Yongsan Tower 2 首尔 (韩国) 160.2 526 40 2017 复合材料 住宅 / SOHO
2207 38   COM Mokdong Trapalace Tower D 首尔 (韩国) 159.6 524 41 2009 混凝土 住宅
12406 39   COM Sangbong Premier's AMCO Tower 2 首尔 (韩国) 159 522 43 2014 住宅
12407 39   COM Sangbong Premier's AMCO Tower 3 首尔 (韩国) 159 522 43 2014 住宅
8850 41   PRO Gangbuk 2 District Mixed-Use A 首尔 (韩国) 153.7 504 43 - 复合材料 住宅 / 零售
8851 41   PRO Gangbuk 2 District Mixed-Use B 首尔 (韩国) 153.7 504 43 - 复合材料 住宅
12422 43   COM Sheraton Incheon Hotel 仁川 (韩国) 101.6 333 24 2010 混凝土 酒店