Cardno Grogan Richards

Cardno的子公司 (2006)

Cardno Grogan Richards

曾用名为Gorgan Richards Consulting

点击上方公司名称,查看该公司参与的建筑项目。

建筑

说明:所有列出的处于方案阶段或施工阶段的建筑的数据均基于目前可获得的最可靠的资料信息。故在建筑竣工时数据可能会发生变化,所有数据将经过CTBUH的确认和批准。

  已建成   建筑封顶   结构封顶   正在施工中   暂停施工   未完成   方案阶段   远景阶段   拆除
ID #   Status 建筑名称 城市 高度(米) 高度(英尺) 层数 建成 建筑材料 建筑功能
18172 1   UC 380 Lonsdale Street 墨尔本 (澳大利亚) 217.5 714 67 2020 混凝土 住宅 / 酒店
19811 2   COM Triptych Apartments 墨尔本 (澳大利亚) 95 312 30 2010 混凝土 住宅
25964 3   COM Royal Elizabeth 墨尔本 (澳大利亚) 75.7 248 20 2017 混凝土 住宅
23195 4   COM 700 Bourke Street 墨尔本 (澳大利亚) 70.4 231 16 2013 办公 / 零售
25884 5   COM One East Melbourne 墨尔本 (澳大利亚) 63 207 20 2009 住宅
36442 6   UCT Anaca 墨尔本 (澳大利亚) - - 21 2020 混凝土 住宅
36441 7   UCT Magnolia 墨尔本 (澳大利亚) - - 20 2020 混凝土 住宅